Skip links

Sindikalna organizacija "Jugoistok" Niš

Osnovana 2006 godine osnivanjem privrednog društva ED Jugoistok Niš od 4 Javna preduzeća i to: ED Niš sa Pirotom i Prokupljem, ED Vranje, ED Leskovac i ED Elektrotimok Zaječar.

Dokumenta i obrasci

Svi obrasci i dokumenta na jednom mestu.

Rad sindikata

Ostanite u toku sa najnovijim obaveštenjima i radom Sindikalne organizacije Jugoistok Niš.

Sindikalne ponude

Najčešća pitanja?

Članom Sindikalne organizacije postaješ kada potpišeš pristupnicu koja se čuva u arhivi Sindikalne organizacije Jugoistok Niš. Na osnovu svake potpisane pristupnice se dokazuje reprezentativnost, brojnost i snaga sindikata. Sindikalna organizacija je jedina organizacija koja će stvarno brinuti o tvojim problemima vezanim za ostvarivanje prava iz Zakona o radu, Pojedinačnog kolektivnog ugovora i kroz program Prevencije radne invalidnosti, vrši upućivanje na banjsko lečenje i rekreaciju zaposlenih – članova Sindikata.

Članstvom u Fond solidarnosti stiče se uslov za povlačenje novčanih sredstva Fonda u skladu sa Pravilnikom koja se koriste za:

 • pružanje materijalne pomoći u troškovima lečenja, nabavke lekova i medicinsko - tehničkih pomagala, /ortopedska i ortodontska pomagala/ koje Fond zdravstvenog osiguranja ne priznaje članovima Fonda i članovima uže porodice, s tim što se pod medicinsko tehničkim pomagalima ne podrazumevaju naočare, i ostala medicinsko tehnička pomagala koja su na spisku nadležnog fonda;
 • pružanje pomoći zaposlenom - članu Fonda radi otklanjanja posledica nesreća ili elementarnih nepogoda, koje ugrožavaju život i egzistenciju zaposlenog - člana Fonda i članova njegove porodice;

Početkom svake kalendarske godine Sindikalna Organizacija na sednici Skupštine usvaja program prevencije radne invalidnosti, rehabilitacije i rekreacije, kao i broj zaposlenih u skladu sa finansijskim planom koji će biti upućen na banjsko lečenje ili rekreaciju u tekućoj godini. Potrebno je popuniti zahtev za rehabilitaciju i priložiti overen uput lekara specijaliste za koji RH centar se zaposleni upućuje. Zahtev ide komisiji u Ogranku u kome je zaposleni član SO. Po odluci komisije o prihvatanju zahteva zaposleni pribavlja saglasnost neposrednog rukovodioca i rezerviše željeni termin korišćenja RH centra (banje).

Ciljevi i zadaci Sindikata su:

 • Moćan, aktivan, borben, samostalan, profesionalan, mudar, odlučan i sindikalno obrazovan;
 • Za sindikat snažan: organizaciono, kadrovski i finansijski;
 • Za zaradu koja obezbeđuje pristojan život za Tebe i porodicu;
 • Za radna prava, zaštitu radnika i njihovih predstavnika u sindikatu;
 • Za humane uslove rada;
 • Za materijalnu, socijalnu i radnu sigurnost;
 • Za poštovanje rada, stručnosti, znanja, stvaralaštva i odgovarajuću zaradu

Prava i dužnosti članova Sindikalne organizacije su :

 • da učestvuje u radu Sindikalne organizacije,
 • da bira i bude biran u organe i tela Sindikalne organizacije,
 • da bude informisan o radu Sindikalne organizacije,
 • da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć,
 • da ima pravo na humanitarnu pomoć u skladu sa Pravilnikom Sindikalne organizacije za dodelu humanitarne pomoći,
 • da bude član kase uzajamne pomoći Sindikalne organizacije Ogranaka i korisnik sredstava Fonda solidarnosti Sindikata EDS-a ili Fonda solidarnosti SO “Jugoistok” Niš,
 • da poštuje Statut Sindikata EDS-a i Pravila o radu Sindikalne organizacije,
 • da postupa po odlukama Sindikata radnika EDS-a i odlukama SO čiji je član,
 • da plaća članarinu u visini i rokovima utvrđenim Statutom Sindikata radnika EDS-a i ovim Pravilima o radu.

Obrasci

Svi obrasci sindikalne organizacije na jednom mestu spremni za preuzimanje i popunjavanje.